Hoppa till innehåll

stommen

Laddmöjlighet för elbil – är du intresserad?

Vi riktar oss nu till dig som radhusägare. (Förbo har en egen enkät till sina hyresgäster.) Styrelsen i Samfälligheten Stommen vill ha din hjälp att kartlägga intresset gällande laddstolpar för elbilsladdning. Detta för att vi skall kunna göra en bra och långsiktig planering för eventuella installationer i vårt område. Prata gärna med dina grannar i denna fråga men varje svar skall skickas in individuellt så att vi får en bra bild av intresset bland våra radhusägare i samfälligheten. Detta är ingen bindande anmälan utan en anonym intresseanmälan. här hittar du enkäten: https://forms.gle/jaLTBNk1zMRXb7wB8
Sista svarsdatum: 2020-12-16

Eventuella frågor hänvisas till styrelsen.stommen@gmail.com

Nytt datum för frivilligt höststäd

Årets höststäd kommer att vara frivilligt och är framflyttat till den 21 november 2020. Korvgrillning som gemensam mötesplats ställs in i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi skulle däremot vilja uppmuntra de som har lust att komma ut och städa våra gårdar ändå på lördag den 21/11. Vi anger ingen tid för detta, utan du går i så fall ut när det passar dig. Precis som vanligt kommer vi att kunna slänga vårt trädgårdsavfall 18/11-24/11 på samma ställen som innan. Tänk bara på att det enbart är trädgårdsavfall som får slängas. Inga plastsäckar. Vi kommer även få ut flaggstångsbelysningarna till denna dag. Varmt välkomna ut på ett annorlunda men förhoppningsvis lika trevligt höststäd!

Belysning ger trygghet

Kvällarna blir nu allt mörkare så vi påminner om att det ger en ökad trygghet för oss alla om samtliga radhusägare har fungerande utomhusbelysning på både fram- och baksida. Det är ett viktigt led i vår grannsamverkan mot brottslighet där en bra utomhusbelysning signalerar att området är omhändertaget. (När det gäller grindbelysningen som samfälligheten nu arbetar med så beräknas det arbetet vara klart vid årsskiftet.)

Kulvertarbeten

De närmsta två veckorna pågår arbete i kulvertarna vid panncentralen. Detta kan leda till mindre avbrott i leveransen av värme och varmvatten. (Blir det längre avbrott så kommer vi att avisera det.)

Ingen parkering i området

Vi påminner om att parkering inte får ske inne i området. Hantverkare och entreprenörer får köra in till radhus och lägenheter för att lasta av och på men hänvisas under dagen till gästparkeringen. Aimo-park har bevakning även inne i området och har i uppgift att att utförda parkeringsböter till felparkerade fordon. Det är även viktigt att fordon inte kör på gräsmattorna då våra grönytor blir förstörda, särskilt nu när det börjar bli blött i marken.

Asfaltering P-platser

Under vecka 33 kommer det gulmarkerade garage/p-platsområdet att asfalteras. Ni som har parkeringsplatser där får ställa er på gästparkeringarna istället (gratis) under den veckan. Ni som har garage och vill vara säkra på att komma iväg utan att vänta får också stå där. Arbetet beräknas pågå måndag till fredag 10/8-14/8.

Protokoll takbesiktning

Nu ligger protokollet från takbesiktningen på hemsidan tillsammans med bilder och förklaringar. Vi påminner också om att detta är sista gången samfälligheten genomför denna typen av besiktning. I fortsättningen ligger ansvaret på respektive radhusägare eftersom radhusen är friköpta och taken är varje husägares ansvar.
https://new.stommen.se/samfalligheten/viktiga-dokument/

Lekredskap på egen tomt

Här följer ett förtydligande kring beslutet att det inte är tillåtet att placera lösa lekredskap som studsmattor och fotbollsmål på samfälld mark. Detta är inget nytt beslut utan det har funnits sedan årsstämman 2017. Frågan aktualiserandes när en sakkunnig lekplatsinspektör nyligen gick igenom våra samfällda ytor. Att lösa lekredskap endast får placeras innanför den egna tomtgränsen är främst en säkerhets- och ansvarsfråga även om föremålen dessutom hindrar skötseln av våra gräsytor. Fotbollsmål och liknande kan självklart bäras ut när de används men ska däremellan förvaras på egen tomt. För att det ska bli tydligt för alla radhusägare vilka lekredskap det gäller så har lappar satts upp på de redskap som behöver flyttas från samfällighetens mark. I styrelsen har vi en engagerad utemiljögrupp som håller på att titta över våra gårdar och skissar på förslag hur de kan göras ännu bättre och inspirera till spontanidrott på ett säkert sätt i enlighet med gällande regler för allmänna lekplatser. Det finns mycket att göra och många goda idéer. Vår samfällighet bygger på att det finns radhusägare som engagerar sig i styrelsen och allt det som krävs för att få ett fungerande och säkert område. Vi saknar fortfarande två representanter till valberedningen så vi tar gärna emot intresseanmälningar för framtida engagemang kring att tillsammans förbättra vårt område.

Ny ordförande

Helen Häggström är invald som ny ordförande i Samfälligheten Stommen och påbörjar sitt arbete i januari 2021. Helen flyttade till Landvetter 2007 och har bott i ett radhus i Norra stommen sedan 2017 med sina tre barn.

Varför valde du att engagera dig i styrelsen?

Jag läste informationen från valberedningen och kände att jag som del i den här samfälligheten vill bidra med det jag kan. Som många andra har jag tankar och åsikter om det som händer i vårt område men för att kunna vara med och påverka behöver jag också investera tid och engagemang. Jag har arbetat i många år med olika typer av ledarskap och drivs av att förbättra verksamheter så ordförandeskapet känns som en utmaning som passar mig.

Vad har du för förväntningar på styrelseuppdraget?

Jag förväntar mig att vi tillsammans ska kunna arbeta framåt. Att vi fortsätter med det som fungerar bra men också ser med nya ögon på möjliga förändringar och vågar se saker på nya sätt. Jag hoppas på ett gott samarbete och delaktighet från styrelsen men också en öppenhet och intresse från alla boende i Stommen. 

Vad skulle du vilja åstadkomma i området?

Jag vill åstadkomma en känsla av samhörighet och att vi hjälps åt så att vi inte förlorar värdet i vår fina förening. Som radhusägare är vi delägare i samfälligheten och det krävs att vi tillsammans känner ägandet och omsorgen om hela området, inte bara våra egna fastigheter. Jag vill vara med och lyfta området så att det fortsätter att utvecklas. Jag hoppas också kunna vara en del i att skapa ett ökat engagemang där fler bidrar med en liten del av sin tid för det som behöver göras i samfälligheten. Det är vårat gemensamma intresse att Stommen är och fortsätter att vara ett bra område att bo i.

Alternativ årsstämma

Under de senaste veckorna har styrelsen undersökt hur vi kan hantera kommande årsstämma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring smittspridning av Covid-19 samt på ett juridiskt korrekt sätt. Det är inte helt enkelt att skjuta på en stämma då beslut om exempelvis samfällighetsavgift blir hängande i luften. 

Det vi kan göra för att minimera antalet personer som möts är att hantera de mest akuta frågorna genom ett ombudsförfarande. Vi kommer inom en vecka att dela ut dokument till samtliga radhusägare där var och en ges möjlighet att ta ställning i några frågor skriftligt samt ge godkännande till att de hanteras på stämman av ett ombud från styrelsen. Detta förfarande innebär att endast 3-4 personer behöver närvara personligt på årsstämman men att samtliga radhusägare och Förbos representanter ändå ges möjlighet att vara delaktiga i beslut. 

Vi har vänt och vridit på olika tänkbara lösningar och ställt dem mot lagen om samfällighetsförvaltning och vad som står i vår stadga. Alternativet att skjuta på stämman valdes bort eftersom det bland annat medför svårigheter att hantera samfällighetsavgiften vilket påverkar vår ekonomi. Enligt de lagkrav vi har att rätta oss efter är det inte heller möjligt med digital mötesform vid omröstning. Tidigare år har vi haft ca 20 deltagare på årsstämmorna så det skriftliga ombudsförfarandet vi nu väljer ger fler än vanligt möjlighet att vara med och påverka.