Att bo i samfälligheten Stommen

Området Stommen är uppfört mellan 1969 – 1971 och är redan från början byggt och organiserat som en samfällighet.Stommens bostadsområde ligger i centrala Landvetter ca 15 km öster om Göteborg. Här bor ca 750 personer i friköpta radhus. Det finns två typer av radhus, ett  som är 116 kvm som det finns 95 stycken av (nedan kallat RS) och ett som är 138 kvm som det finns 62 stycken av (nedan kallat RB). FÖRBO har 164 lägenheter, fördelat på 1-3 rum.Samfälligheten ägs gemensamt av radhusägarna och FÖRBO. Samfälligheten Stommen är via sina andelar uppdelad så att radhusägarna och FÖRBO delar på ansvaret för skötsel och underhåll. Denna typ av organisation och uppdelning av en samfällighet är tämligen unik och har under de dryga 40 år som den funnits fungerat mycket bra.

Samfälligheten äger och förvaltar fem stycken servicehus med undercentraler (i två av husen) för distribution av värme och varmvatten. Servicehusen innehåller även tvättstugor för FÖRBO:s hyresgäster, bastu, bordtennisrum, barnkalaslokal, områdesexpedition och styrelserum.Totalt blir detta 31 156 kvm värmd bostadsyta. Hela områdets markyta spänner över xxxxxx kvm mark och ägs gemensamt av samfälligheten, se under fliken SAMFÄLLIGHETEN –> RITNINGAR, för fördelning av ansvar för skötsel av de olika delarna av området.

Genom samfälligheten äger radhusägarna och FÖRBO också 253 garage fördelat på 23 garagelängor samt 130 parkeringsplatser varav ett 70-tal finns för uthyrning (uthyrningen sköts av FÖRBO). Samfälligheten äger och förvaltar även en panncentral med tillhörande distributionsnät för värme och varmvatten.

Hela boendeområdet är i den mån det går bilfritt vilket ger en unik möjlighet för alla boende att få en säker och trygg miljö. Alla barn kan ta sig till skolan utan risk att möta bilar på vägen, att även kunna låta barnen leka i området och på våra 5 lekplatser ger en extra trygghet till alla barnfamiljer.

Samfällighetens markområden sköts av vår anställda områdesvärd/fastighetsskötare . Det är han som klipper gräset och håller våra gångvägar framkomliga både sommar och vinter. Vår områdesvärd sköter även om vårt värme och varmvattensystem, kabel- och tv-nät, bredbandsnät, samt våra gemensamma byggnader (23 stycken garagelängor, 5 stycken servicehus samt panncentralen).

De gemensamma ansvarsbitarna i samfälligheten fördelas genom så kallade andelstal och är uppdelade på följande 5 samfällighetsdelar:

1. Panncentralen med fjärrvärme.
Totalt antal andelar = 31 156
Fördelat på 95 små radhus, 62 st stora radhus och 164 FÖRBO-lägenheter.

Små radhus RS Stora radhus RB FÖRBO
116 andel / radhus 138 andel / radhus 11580 andelar

2. Garage.
Totalt antal andelar = 253
Fördelat på 95 små radhus, 62 st stora radhus och 164 FÖRBO-lägenheter.

Små radhus RS Stora radhus RB FÖRBO
1 andel / radhus 1 andel / radhus 96 andelar

3. Biluppställningsplatser.
Totalt antal andelar = 130
Fördelat på 95 små radhus, 62 st stora radhus och 164 FÖRBO-lägenheter.

Små radhus RS Stora radhus RB FÖRBO
0,248 andel / radhus 0,248 andel / radhus 91 andelar

4. Gångvägar, grönområden, lekplatser, servicehus, centralantenn. 
Totalt antal andelar = 320
Fördelat på 95 små radhus, 62 st stora radhus och 164 FÖRBO-lägenheter.

Små radhus RS Stora radhus RB FÖRBO
1 andel / radhus 1 andel / radhus 163 andelar

5. Radhus, kabeltv, el i garage, grindbelysning.
Totalt antal andelar = 157
Fördelat på 95 små radhus, 62 st stora radhus

Små radhus RS Stora radhus RB FÖRBO
1 andel / radhus 1 andel / radhus 0 andelar

Genom att ta ett gemensamt ansvar för ovan nämnda delar får vi en hög kvalité på vår boendemiljö och en kostnadseffektiv drift och underhåll på vårt område utan stora oförutsedda kostnader som man måste betala helt själv.

Alla boende i Stommen kan aktivt vara med och påverka samt utveckla vårt område och tillsammans med FÖRBO skapar vi gemensamma resurser för detta inom samfällighetens ramar.

När det gäller vår tyngsta utgift som är den för värme och varmvatten så har vi genom aktivt energieffektivitetsarbete under en längre tid kommit ner i mycket bra förbrukningstal. Se tabeller för förbrukningsstatistik under fliken ”Ekonomi”.

Detta arbete har tagit oss fram till det fjärrvärmeavtal som vi slutit med Solör Bioenergi och det var Stommens deltagande som var förutsättningen för en biobränsle etablering i Landvetter.
Tack vare övergången till fjärrvärme under 2002 undvek vi en kraftigt höjd kostnadsutveckling som hade uppstått om vi fortsatt med oljeeldning, till exempel hade vi under 2003 om vi fortsatt med oljeeldning haft knappt 1,5 miljoner kr högre kostnad för värme och varmvatten, detta motsvarar ca 1500 kr högre kvartalsavgift per radhus.

Även när det gäller övriga samfällda kostnader så är dessa låga och med jämn kostnadsutveckling tack vare vår gemensamma storlek och volym samt vårt gemensamma ansvarstagande i boendeformen som vår samfällighet bygger på.