Vad är en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening kan bildas för att förvalta samfälligheter, till exempel gemensamhetsanläggningar. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer. Den kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar, se lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.
Vad samfällighetsföreningen förvaltar framgår av dess stadgar som normal hänvisar till det anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat.

Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter kan en samfällighetsförening också förvalta:

  • samfälligheter enligt fastighetsbildningslagen (1970:988)
  • mark som gemensamt tillhör vissa fastigheter
  • servitut eller annan rättighet som hör till flera fastigheter gemensamt
  • samfälligheter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
  • samfälligheter enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.

Vilka är medlemmar i en samfällighetsförening?

Ägarna till de fastigheter som har andel i en samfällighet, som förvaltas av en samfällighetsförening, är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Den som förvärvar en fastighet med en sådan andel blir direkt medlem i föreningen.