Kategorier
Okategoriserade

Förbo i styrelsen

Krister Lundgren (till vänster) och Stefan Nolstad är sedan 2011 Förbos representanter i styrelsen Samfälligheten Stommen. Krister berättar här om hur samarbete och engagemang är betydelsefullt för att vår samfällighet ska fortsätta att utvecklas.

Vem är du Krister?

Jag är intresserad av idrott och har i det alltid haft ett driv och en förmågan att sätta upp mål. Det drivet och mina erfarenheter från lagsporter har jag också stor nytta av i mitt arbete. Förbo är ett kommunalt fastighetsbolag som finns i fyra kommuner och har cirka 6000 lägenheter. Jag är nu chef för ett team på Förbo som arbetar är specialiserade på energi, drift, upphandling och utemiljö. Jag är utbildad ingenjör och fastighetsförvaltare och under min tid på Förbo har hållbarhetsfrågor stått högt på agendan för mig. 

Min arbetsplats är förlagd på Förbos huvudkontor i Mölnlycke och min kollega Stefan Nolstad har sin bas på områdeskontoret i Mölnlycke.  Stefan arbetar som Förbovärd och ni ser honom säkert då och då runt om i Stommen. Han gör bland annat besiktningar av lägenheter och ser till att drift skötsel och lägenhetsunderhåll fungerar i våra fastigheter. Precis som radhusägarna har ett ansvara att sköta sina hus har Stefan ansvar för att se till att det sker en god skötsel av Förbos fastigheter.

Hur ser ditt engagemang i Samfälligheten ut?

Jag och Stefan representerar Förbo i samfällighetens styrelse där vi samarbetar med åtta representanter för områdets radhusägare. Styrelseuppdraget ligger som ett extra åtagande utanför våra ordinarie tjänster. Enligt samfällighetens stadgar så har Förbo alltid en ledamotsplats och en suppleantplats i styrelsen. Förbo har genom åren haft positionerna som sekreterare och ersättningssekreterare och så ser det ut även idag. 

Vi har alla ett gemensamt ansvar i styrelsen och täcker också upp för varandras roller när det finns behov av det. Vi kompletterar varandra och driver det här framåt tillsammans. När jag blev tillfrågad om att ta mig an det här uppdraget tror jag det var för att det passar mig bra, att jag är engagerad och har en drivkraft. Redan när jag började på Förbo för många år sedan gillade jag det här området och blandningen av bostäder. Det finns också ett fint lugn i Stommen eftersom det är bilfritt och har mycket grönytor. Styrelseuppdraget blir också ett sätt för mig att få arbeta nära förvaltningsfrågorna eftersom jag numer har ett mestadels strategiskt uppdrag i min tjänst på Förbo. 

Vill du ge oss en liten framåtblick?

Vi står inför en hel del utmaningar eftersom våra fastigheterna nu är 50 år. Det innebär att våra samfällda delar som garage och värmesystem också har 50 år på nacken och är i behov av underhåll för att kunna fungera framöver. Även om det är en tung post för samfälligheten att uppgradera värmesystemet så är det fortfarande ett stabilt och ekonomiskt fördelaktigt att ha det på det här sättet där värmesystemet är samfällt. Det är även kvalitéer för området att garage och servicehus är samfällda med alla tillgångar som det ger, liksom att skottning och annan service ingår i samfällighetsavgiften. 

Ännu en utmaning är att få nya drivna representanter till styrelsen. Viljan att bidra med ett ideellt engagemang klingar av liksom i föreningsliv i övriga samhället. Jag ser realistiskt på utmaningarna men jag tror att vi kommer att lyckas!

Kategorier
Okategoriserade

Nya styrelsen

Här har vi vår invalda styrelse som arbetar för att vi alla får värme, sophantering, fungerande ekonomi, kontinuerlig upprustning av området och mycket mer. Vi är glada att ha vår nya ordförande Helen Häggström på plats och välkomnar även Hans Carlberg som kommer att tillföra mycket i frågor om energi, el och fastigheter. Efter lite oförutsedda händelser stod vi utan kassör i samfälligheten, men är tacksamma för att vår tidigare ordförande Anders Nordstedt Boix tar sig an den rollen en liten tid i jakt på ny kassör. En av de absolut viktigaste uppgifterna under året är värmefrågan där vi har ett värmesystem som är över femtio år och går på övertid med en ständig risk för nya läckor.

1. Helene Häggström, ordförande

2. Krister Lundgren, sekreterare (Förbo)

3. Anders Nordstedt Boix, kassör

4. Jimmy Hallgren, ledamot (utemiljö)

5. Johan Johnsén, ledamot (fastighet)

6. Angelica Johnsson, suppleant (personalansvar, IT)

7. Fredrik Ahlstrand, suppleant (utemiljö, hemsida)

8. Hans Carlberg, suppleant (fastighet och energifrågor)

9. Fredrik Nilsson, suppleant (utemiljö)

10. Stefan Nolstad, suppleant (Förbo)

Kategorier
Okategoriserade

Årsstämma klar

Det är en trött och lättad styrelse som idag vaknar och inser att ”vi klarade det.” Att ordna en årsstämma var för många av oss en helt ny erfarenhet men alla har verkligen kämpat tillsammans. Vi hade en liten tapper skara radhusägare som valde att delta som åhörare i Teamsmötet som var platsen för stämman. Vi fick många kloka frågor och synpunkter från deltagarna. Vi är extra glada att vi hittade en ny valberedning i form av Annika Strid och Eva Gustafsson. Vi riktar också ett stort tack till Fredrik Ahlstrand som klivit in som tillförordnad ordförande sedan januari och sett till att vi fick ihop allt det här. 

Efter lite oförutsedda händelser står vi nu utan kassör i samfälligheten, men vi är oerhört tacksamma för att vår tidigare ordförande Anders Nordstedt Boix  väljs in på fyllnadsval och tar sig an den rollen en liten tid i jakt på ny kassör. Anders har varit ett otroligt stöd i förberedelserna inför stämman. 

Vår ständige sekreterare Krister Lundgren från Förbo bidrog som vanligt med många kloka inspel och har sett till att allt kommit på pränt i protokollet som publiceras när det har blivit justerat.  

Vi ser nu fram emot ett nytt år och är glada att ha vår nya ordförande Helen Häggström på plats. Vi välkomnar även Hans Carlberg som kommer att tillföra mycket i frågor om energi, el och fastigheter och vår nya revisor Daniel Ekelund. Efter att styrelsen har konstituerat sig kommer vi att presentera alla med bild och ansvarsområde på hemsida och Facebook.

Stämman inleddes med att samfällighetens ordförande Helen Häggström förklarade 2021 års stämma öppnad. Helen Häggström agerar ombud i enlighet med kallelsen som gick ut 2021-04-12. ”Stämman genomförs på ett annorlunda sätt mot brukligt på grund av den rådande Coronapandemin. Vi arbetar med ombudsförfarande som regeringen tagit beslut om. Styrelsen tycker det är viktigt att vi får möjlighet att säkerställa den löpande verksamheten för samfälligheten.”

En av de absolut viktigaste punkterna är värmefrågan där vi har ett värmesystem som är över femtio år och går på övertid med en ständig risk för nya läckor. På stämman fick vi god hjälp av Jonas Olsson som gästade oss och redogjorde för analysen kring våra möjliga val att gå vidare i frågan. Vi har nu ett gott underlag för att komma igång med renoveringen av vårt värmesystem.

Ett sista tack riktar vi till er som tog er tid att delta som åhörare och vår externa ordförande för stämman Martin Everbring. Han lotsade oss igenom alla punkter och såg till att allt gick rätt till vid varje beslut.

Vi återkommer snart med mer information om både ny styrelse, ny valberedning och hur bland annat arbetet med det nya värmesystemet kommer att fortlöpa. 

Jag som skriver det här heter Marie Eriksson och utgör ett stöd till styrelsen kring kommunikation. Min förhoppning är att ni som läser det här, precis som jag, ska känna en tacksamhet för att det finns ett engagerat gäng som lägger ner många timmar i veckan för att se till att vi alla får fungerande värme, sophantering, fungerande ekonomi, kontinuerlig upprustning av området och mycket mer. 

Kategorier
Okategoriserade

Material inför årsstämma

Styrelsen beslutade på ordinarie styrelsemöte den 8:e mars att vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens råd att bidra till minskad smittspridning genom att anpassa genomförandet av årsstämman med ombudsförfarande. Här nedan återfinns dokument att ta del av inför stämman.  

Delta som åhörare på stämman

Vill ni delta på stämman på länk skicka in er e-post till styrelsen.stommen@gmail.com Observera att ni ändå behöver lämna in en fullmaktblankett enligt nedan. Har ni frågor så skicka även dem till styrelsens e-postadress.

Fullmaktblankett

För att medlem skall kunna representeras på stämman krävs att medlemmen lämnar en skriftlig fullmakt som alla radhusägare har fått i sina brevlådor. Lämna fullmakten till Gustav eller i brevlådan på Servicehus 2 senast den 22:e april. Om ni lämnar in fullmakten så antar ni styrelsens förslag.

Kategorier
Okategoriserade

Frivilligt vårstäd

Tyvärr ställs vårt årliga vårstäd med korvgrillning in även denna vår i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi skulle däremot vilja uppmuntra er som vill att komma ut och städa våra gårdar ändå på lördag den 24/4. Vi anger ingen tid för detta utan du går i så fall ut när det passar dig. Det är okej att börja slänga trädgårdsavfall två veckor innan vårstädningen. Tänk bara på att det enbart är trädgårdsavfall som får slängas, inga plastsäckar. Det kommer det att finnas två högar vid varje plats, en för ris och en för jord/löv/kompost. Platserna är:
-Hörnet på gräsmattan vid radhus 251 mot Landevi.
-Syd östra hörnet på stora gräsplanen mitt i området.
-Planterinslådorna närmast buren/”nya” lekplatsen vid Stommens förskola. 

Varmt välkomna ut på ett annorlunda men förhoppningsvis lika trevligt vårstäd!🌷

Kategorier
Okategoriserade

Alternativ årsstämma

Vi är i planeringsfasen för årsstämman och utifrån rådande läge med Covid-19 utgår vi ifrån att göra det med samma skriftlig röstningsförfarande som förra året. Alla dokument och information kopplade till stämman och röstning kommer att delas ut till radhusägare senast 14 dagar före årsstämman (Förbo representeras av sina styrelsemedlemmar.) Som komplement finns det också möjlighet för radhusägare att delta som åhörare på stämman som genomförs digitalt 28/4. (Tidigare år har vi haft ca 20 deltagare på årsstämmorna så det skriftliga ombudsförfarandet vi nu väljer ger fler än vanligt möjlighet att vara med och påverka.)

Kategorier
Okategoriserade

Dags att lämna in motioner

28/4 är det årsstämma och vi återkommer med besked om hur den anpassas efter rådande situation. Fram till 28/2 kan du maila in motioner till styrelsen.stommen@gmail.com som styrelsen är skyldiga att behandla innan årsstämman. För att motionen ska vara godkänd måste namn och adress framgå.

Kategorier
Okategoriserade

Lokaler tillfälligt stängda

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi tills vidare att hålla Samfällighetens gemensamhetslokaler stängda. Under rådande kritiska läge med Covid-19 är det alltså inte tillåtet att nyttja pingisrum, bastu och festlokal. Vi hoppas att situationen snart ska se bättre ut så att lokalerna kan öppnas igen.

Kategorier
Okategoriserade

Laddmöjlighet för elbil – är du intresserad?

Vi riktar oss nu till dig som radhusägare. (Förbo har en egen enkät till sina hyresgäster.) Styrelsen i Samfälligheten Stommen vill ha din hjälp att kartlägga intresset gällande laddstolpar för elbilsladdning. Detta för att vi skall kunna göra en bra och långsiktig planering för eventuella installationer i vårt område. Prata gärna med dina grannar i denna fråga men varje svar skall skickas in individuellt så att vi får en bra bild av intresset bland våra radhusägare i samfälligheten. Detta är ingen bindande anmälan utan en anonym intresseanmälan. här hittar du enkäten: https://forms.gle/jaLTBNk1zMRXb7wB8
Sista svarsdatum: 2020-12-16

Eventuella frågor hänvisas till styrelsen.stommen@gmail.com

Kategorier
Okategoriserade

Nytt datum för frivilligt höststäd

Årets höststäd kommer att vara frivilligt och är framflyttat till den 21 november 2020. Korvgrillning som gemensam mötesplats ställs in i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi skulle däremot vilja uppmuntra de som har lust att komma ut och städa våra gårdar ändå på lördag den 21/11. Vi anger ingen tid för detta, utan du går i så fall ut när det passar dig. Precis som vanligt kommer vi att kunna slänga vårt trädgårdsavfall 18/11-24/11 på samma ställen som innan. Tänk bara på att det enbart är trädgårdsavfall som får slängas. Inga plastsäckar. Vi kommer även få ut flaggstångsbelysningarna till denna dag. Varmt välkomna ut på ett annorlunda men förhoppningsvis lika trevligt höststäd!