Kategorier
Okategoriserade

Ingen parkering i området

Vi påminner om att parkering inte får ske inne i området. Hantverkare och entreprenörer får köra in till radhus och lägenheter för att lasta av och på men hänvisas under dagen till gästparkeringen. Aimo-park har bevakning även inne i området och har i uppgift att att utförda parkeringsböter till felparkerade fordon. Det är även viktigt att fordon inte kör på gräsmattorna då våra grönytor blir förstörda, särskilt nu när det börjar bli blött i marken.

Kategorier
Okategoriserade

Asfaltering P-platser

Under vecka 33 kommer det gulmarkerade garage/p-platsområdet att asfalteras. Ni som har parkeringsplatser där får ställa er på gästparkeringarna istället (gratis) under den veckan. Ni som har garage och vill vara säkra på att komma iväg utan att vänta får också stå där. Arbetet beräknas pågå måndag till fredag 10/8-14/8.

Kategorier
Okategoriserade

Protokoll takbesiktning

Nu ligger protokollet från takbesiktningen på hemsidan tillsammans med bilder och förklaringar. Vi påminner också om att detta är sista gången samfälligheten genomför denna typen av besiktning. I fortsättningen ligger ansvaret på respektive radhusägare eftersom radhusen är friköpta och taken är varje husägares ansvar.
https://stommen.se/samfalligheten/viktiga-dokument/

Kategorier
Okategoriserade

Lekredskap på egen tomt

Här följer ett förtydligande kring beslutet att det inte är tillåtet att placera lösa lekredskap som studsmattor och fotbollsmål på samfälld mark. Detta är inget nytt beslut utan det har funnits sedan årsstämman 2017. Frågan aktualiserandes när en sakkunnig lekplatsinspektör nyligen gick igenom våra samfällda ytor. Att lösa lekredskap endast får placeras innanför den egna tomtgränsen är främst en säkerhets- och ansvarsfråga även om föremålen dessutom hindrar skötseln av våra gräsytor. Fotbollsmål och liknande kan självklart bäras ut när de används men ska däremellan förvaras på egen tomt. För att det ska bli tydligt för alla radhusägare vilka lekredskap det gäller så har lappar satts upp på de redskap som behöver flyttas från samfällighetens mark. I styrelsen har vi en engagerad utemiljögrupp som håller på att titta över våra gårdar och skissar på förslag hur de kan göras ännu bättre och inspirera till spontanidrott på ett säkert sätt i enlighet med gällande regler för allmänna lekplatser. Det finns mycket att göra och många goda idéer. Vår samfällighet bygger på att det finns radhusägare som engagerar sig i styrelsen och allt det som krävs för att få ett fungerande och säkert område. Vi saknar fortfarande två representanter till valberedningen så vi tar gärna emot intresseanmälningar för framtida engagemang kring att tillsammans förbättra vårt område.

Kategorier
Okategoriserade

Ny ordförande

Helen Häggström är invald som ny ordförande i Samfälligheten Stommen och påbörjar sitt arbete i januari 2021. Helen flyttade till Landvetter 2007 och har bott i ett radhus i Norra stommen sedan 2017 med sina tre barn.

Varför valde du att engagera dig i styrelsen?

Jag läste informationen från valberedningen och kände att jag som del i den här samfälligheten vill bidra med det jag kan. Som många andra har jag tankar och åsikter om det som händer i vårt område men för att kunna vara med och påverka behöver jag också investera tid och engagemang. Jag har arbetat i många år med olika typer av ledarskap och drivs av att förbättra verksamheter så ordförandeskapet känns som en utmaning som passar mig.

Vad har du för förväntningar på styrelseuppdraget?

Jag förväntar mig att vi tillsammans ska kunna arbeta framåt. Att vi fortsätter med det som fungerar bra men också ser med nya ögon på möjliga förändringar och vågar se saker på nya sätt. Jag hoppas på ett gott samarbete och delaktighet från styrelsen men också en öppenhet och intresse från alla boende i Stommen. 

Vad skulle du vilja åstadkomma i området?

Jag vill åstadkomma en känsla av samhörighet och att vi hjälps åt så att vi inte förlorar värdet i vår fina förening. Som radhusägare är vi delägare i samfälligheten och det krävs att vi tillsammans känner ägandet och omsorgen om hela området, inte bara våra egna fastigheter. Jag vill vara med och lyfta området så att det fortsätter att utvecklas. Jag hoppas också kunna vara en del i att skapa ett ökat engagemang där fler bidrar med en liten del av sin tid för det som behöver göras i samfälligheten. Det är vårat gemensamma intresse att Stommen är och fortsätter att vara ett bra område att bo i.

Kategorier
Okategoriserade

Alternativ årsstämma

Under de senaste veckorna har styrelsen undersökt hur vi kan hantera kommande årsstämma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring smittspridning av Covid-19 samt på ett juridiskt korrekt sätt. Det är inte helt enkelt att skjuta på en stämma då beslut om exempelvis samfällighetsavgift blir hängande i luften. 

Det vi kan göra för att minimera antalet personer som möts är att hantera de mest akuta frågorna genom ett ombudsförfarande. Vi kommer inom en vecka att dela ut dokument till samtliga radhusägare där var och en ges möjlighet att ta ställning i några frågor skriftligt samt ge godkännande till att de hanteras på stämman av ett ombud från styrelsen. Detta förfarande innebär att endast 3-4 personer behöver närvara personligt på årsstämman men att samtliga radhusägare och Förbos representanter ändå ges möjlighet att vara delaktiga i beslut. 

Vi har vänt och vridit på olika tänkbara lösningar och ställt dem mot lagen om samfällighetsförvaltning och vad som står i vår stadga. Alternativet att skjuta på stämman valdes bort eftersom det bland annat medför svårigheter att hantera samfällighetsavgiften vilket påverkar vår ekonomi. Enligt de lagkrav vi har att rätta oss efter är det inte heller möjligt med digital mötesform vid omröstning. Tidigare år har vi haft ca 20 deltagare på årsstämmorna så det skriftliga ombudsförfarandet vi nu väljer ger fler än vanligt möjlighet att vara med och påverka.

Kategorier
Okategoriserade

Landevi gårdar

Är du nyfiken på att veta mer om Förbos nybyggnation i centrum så kan du kika i informationsbladet. De bygger fyra huslängor med 102 yteffektiva lägenheter på 1 till 4 rum och kök.

Kategorier
Okategoriserade

Vad innebär ett uppdrag i styrelsen?

Fredrik Ahlstrand är en av styrelsens nyaste medlemmar och blev invald som suppleant vid årsstämman i april 2019. Fredrik bor i ett radhus i Norra Stommen tillsammans med sin fru och två barn. Efter att ha bott drygt fyra år i området vill han dra sitt strå till stacken och engagera sig i samfälligheten.

Varför valde du att engagera dig i styrelsen?

Jag arbetar med verksamhetsutveckling inom idrott, framförallt fotboll och har varit verksam i idrottsföreningar i stora delar av mitt liv. För mig känns det självklart att alla i en samfällighet behöver turas om med det som behöver göras utifrån det man kan bidra med. Man kommer långt med engagemang! Det är ett kollektivt och gemensamt intresse för oss radhusägare att ta hand om samfälligheten och dess utveckling. Indirekt påverkar det också värdet på våra fastigheter.

Vad hade du för önskemål som ny styrelsemedlem?

Jag uttryckte att jag var särskilt intresserad av att arbeta med Stommens utemiljö och jag är nu med i gruppen som ansvarar för det. Jag kommer också att hjälpa till med hemsidan eftersom jag har viss erfarenhet av det sedan innan. Jag ser det som en styrka att styrelsen är mån om att tillvarata de kompetenser som finns i gruppen.

Vad skulle du vilja åstadkomma i området?

En vision är att göra utemiljöerna i Stommen ännu mer barnvänliga. Då tänker jag först och främst våra öppna ytor som skulle kunna bli tydligare aktivitetsytor för kreativa lekar och spontanidrott.

Hur har du upplevt de här månaderna i styrelsen?

Det är ett gott gäng med många olika personligheter och kunskaper. Jag är glatt överraskad över hur positiva och framåtsyftande alla är. Det finns ett driv och ett samarbete för att utveckla samfälligheten. En del har varit med lite längre och så är vi några nya. Det är jätteviktigt för hållbarheten i engagemanget att ha rullians i styrelsen. Tidigare när jag hade en mer passiv roll i samfälligheten kunde jag inte heller räkna med att kunna påverka olika frågor. Nu när jag klivit in och ger en del av min tid till det här har jag också möjlighet att lyfta mina åsikter i olika frågor.

Kategorier
Okategoriserade

Du behövs i styrelsen

Här kommer en hälsning från valberdningen bestående av Jonas Bolin, Marie Eriksson och Tobias Elfström. Som radhusägare är vi alla delägare i samfälligheten och har del i ansvaret för området. Inför årsstämman 23 april behöver vi tillsätta en ny ordförande och en suppleant som båda påbörjar sitt styrelsearbete januari 2021. Arbetet är avlönat i förhållande till ansvarsuppgifter och styrelsemedlemmar deltar i styrelsemöten en kväll i månaden. Om du är nyfiken på att veta mer eller vill tipsa om en granne som du tror kan passa för uppdraget så hör av dig till: valberedningen.stommen@gmail.com
Samfälligheten har en invald styrelse med 5 ledamöter och 5 suppleanter. Styrelsen består av 8 radhusägare och 2 representanter från Förbo. Tveka inte att höra av dig, vårt gemensamma engagemang som radhusägare är betydelsefullt för att vår samfällighet ska kunna fungera.

Kategorier
Okategoriserade

Du behövs!

Som radhusägare är du också delägare i samfälligheten och har därför del i ansvaret för området. Samfälligheten har en invald styrelse med 5 ledamöter och 5 suppleanter. Styrelsen består av 8 radhusägare och 2 representanter från Förbo. Här är styrelsen som under året arbetat för att vi ska få värme vatten, fungerande sophämtning, hållbar ekonomi, skötsel av gemensamma lokaler, underhåll fastigheter och fina grönområden. För att allt detta och mycket mer ska fungera krävs en grupp engagerade personer som arbetar för ett fungerande område. Har kanske just du något att bidra med till vår samfällighet eller tipsa om en granne  som har kunskaper eller engagemang som kan passa i eller i samarbete med styrelsen eller som ombud för sin länga. Tveka inte att höra av dig, vårt gemensamma engagemang som radhusägare är betydelsefullt för utvecklingen av vår samfällighet. Snart drar valberedningen igång sitt arbete inför stundande årsstämma i april. Valberedningen består av Jonas Bolin, Tobias Elfström och Marie Eriksson som kommer att presentera sig närmare inom kort.